మనం చేసిన ప్రతి సేవ గొప్పగా ఉండాలి

ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద పెద్ద సేవలు చేయలేకపోవచ్చు,
కానీ మనం చేసిన ప్రతి సేవ గొప్పగా ఉండాలి .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *